Download de brochure

Vul uw e-mail adres in om de brochure te downloaden

form download NL

FAQ

Ja, u bent 100% eigenaar van uw pand. U tekent een akte van splitsing voor 20 jaar in ruil voor een gegarandeerde en geïndexeerde vergoeding.

De akte van splitsing verdeelt het eigendomsrecht in twee delen : het vruchtgebruik en de naakte eigendom.

Ja, u kan een CityKot aankopen voor uw kind via een notariële tussenkomst.

Ja, u kan voor deze aankoop een lening aanvragen bij een financiële instelling. Op fiscaal vlak, zou het zelfs voordeliger kunnen zijn om een hypothecaire lening aan te gaan om zo de interestkosten af te trekken van uw belastingen.

Voor de financiering van een Citykot, zijn er 2 opties :
- Het Citykot aankopen met eigen middelen
- Een ander goed in pand geven

a) De koper beschikt niet over eigen middelen, maar bezit een eigendom dat vrij is van hypotheek
Noodzakelijke voorwaarde: Aankoopprijs all-in Citykot (waarvan vooruitbetaalde BTW) / Waarde van de eigendom vrij van hypotheek = maximum 80%

Voorbeeld : Aankoopprijs all-in Citykot (waarvan vooruitbetaalde BTW) = ±180.000 € (zonder BTW recuperatie)
Waarde van de andere eigendom vrij van hypotheek = 225.000 €

> 180.000 € / 225.000 € = 80% ; de koper kan zijn andere eigendom in pand geven

b) De koper beschikt niet over eigen middelen, maar bezit een eigendom waarop nog een krediet rust

Voorbeeld : de andere eigendom van de koper heeft een waarde van 400.000 € waarop nog een lening van 100.000 € rust.

De koper kan de lening herfinancieren (hetzij 100.000 €) + aankoop Citykot (180.000 €) = Lening van 280.000 € . Hij beschikt op die manier over een borg van 400.000 €.

> 280.000 € / 400.000 € = 70% ; ok, want onder de 80%.

Hoewel de financiële benadering van dit type investering juist is, blijft de begeleiding door een gespecialiseerde raadgever noodzakelijk. Wij raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met Benjamin Munier:

• WILINK
Benjamin Munier | Account Manager
Auderghemlaan 40, 1040 Brussel
Gsm: +32 472 66 33 93 - Tel: +32 2 264 99 64
benjamin.munier@wilink.be
www.wilink.be

Door de aankoop van dit eigendom, vervult u de voorwaarden die toelaten om een deel van de BTW te recupereren : de aankoop in naakte eigendom en de bepaling van CityKot als residentie met diensten.

De aanvraag tot recuperatie van de BTW gebeurt ten vroegste op de vijfde werkdag van de maand die volgt op de oplevering, hetgeen overeenkomt met de voorlopige aanvaarding. De koper moet hiervoor niets ondernemen ; Bouygues Immobilier biedt hiervoor de diensten van een fiscalist aan.

Réside Études is een erkend beheerder, genietend van meer dan 30 jaar ervaring in de sector van de residenties met diensten in Frankrijk en met meer dan 33.000 eigendommen in beheer. De benadering berust op 3 principes : de waardering van het gebouw, een strikte opvolging van de bewoning en onderhoud van de koten en bijkomende diensten op maat.

Enkel de grote herstellingen zijn ten laste van de eigenaar, zoals vermeld in artikels 605 en 606 van het Wetboek, tenzij deze werden veroorzaakt door een gebrekkige herstelling of onderhoud ten laste van de vruchtgebruiker, in welk geval Réside Études verantwoordelijk zal worden gehouden. Alle andere kosten zijn ten laste van de vruchtgebruiker.

Uw naasten hebben voorrang om een CityKot van de residentie te bewonen. Zij zullen geen dossierkosten moeten betalen, en evenmin een waarborg, maar ze moeten wel het statuut van student hebben.

In geval van leegstand en niet-verhuring, blijft u, zonder zorgen, uw vergoeding krijgen.

In Brussel bedraagt de huurwaarde van een nieuw en goed gelegen kot tussen de 550€ en 730€ per maand.

De vergoeding wordt geschat op 370€ per maand, in functie van het type kot. Het bedrag wordt per trimester gestort. Deze netto vergoeding is vrij van lasten en onderhoud, wat inhoudt dat de beheerskosten, de gemeenschappelijke lasten, de bewaking, het beheer van het gebouw, de reserves voor huuronderbrekingen en kleine herstellingswerken, gemeentetaksen, evenals de onroerende voorheffing reeds afgetrokken werden.

De vergoeding wordt geschat op 370€ per maand, in functie van het type kot. Het bedrag wordt per trimester gestort. Deze netto vergoeding is vrij van lasten en onderhoud, wat inhoudt dat de beheerskosten, de gemeenschappelijke lasten, de bewaking, het beheer van het gebouw, de reserves voor huuronderbrekingen en kleine herstellingswerken, gemeentetaksen, evenals de onroerende voorheffing reeds afgetrokken werden.

Nee, deze belastingen zijn ten laste van de beheerder. De vergoeding is netto, alle kosten en onderhoud werden reeds ingehouden.

De vergoedingen zijn niet belastbaar. Een regel van de FOD Financiën bepaalt dat de periodiek ontvangen sommen bij de overdracht van het recht van vruchtgebruik op een onroerend goed in België of in het buitenland, niet belastbaar zijn als roerende inkomsten. (Artikel 3, punt 3.2, alinea 47).

Het doorverkopen van een kot is niet van die aard om een belastbare meerwaarde te genereren. (Artikel 3, punt 3.3, alinea 56).

Ja, u kan uw eigendom vóór het einde van het contract doorverkopen, tegen de prijs die u wenst. Indien Réside Études haar recht van voorverkoop niet uitoefent, zal de nieuwe koper tot het einde van het contract genieten van de voorwaarden van de vruchtgebruikovereenkomst.

Na 20 jaar wordt de eigendom aan de naakte eigenaar teruggegeven correct onderhouden en hersteld, rekening houdend met veroudering en slijtage als gevolg van normaal gebruik. De eigenaars krijgen het vruchtgebruik van hun eigendom terug door automatische wedersamenstelling. Indien Réside Études haar aankoopoptie uitoefent, wordt het goed geschat door 3 vastgoeddeskundigen. Deze expertise zal de terugkoopprijs bepalen. Indien deze optie niet wordt gelicht, beslissen de eigenaars in een algemene vergadering over het behoud of vervanging van de beheerder.